Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na demontaż, dostawę i montaż witryn oraz ślusarki drzwiowej w lokalach zlokalizowanych w niżej wymienionych Administracjach Osiedli:

1. Administracja Osiedla Nr 1

a) budynek przy ul.gen.L.Okulickiego 125 w Stalowej Woli – lokal użytkowy „ALGRAF”wg załączonej specyfikacji i schematów.

Ślusarka winna być wykonana w konstrukcji aluminiowej.

b) budynek przy ul.gen.L.Okulickiego 125/B w Stalowej Woli – lokal użytkowy „ELEKTROSKANDIA” wg załączonej specyfikacji i schematów.

Termin wykonania nie później niż do 31.08.2019 r. należy podać w ofercie.

c) budynek przy ul. Wojska Polskiego 10 – demontaż i montaż ścianek oddzielających loggie mieszkania nr 3 od mieszkania nr 4, wg załączonej specyfikacji i schematów.

2. Administracja Osiedla Nr 2

Drzwi wejściowe stalowe do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Żeromskiego 3,5 i 6 w Stalowej Woli. Łącznie 12 sztuk.

Termin wykonania nie później niż do 31.08.2019 r. należy podać w ofercie.

3. Administracja Osiedla Nr 3

a) Pawilon Handlowo – Usługowy przy ul. Poniatowskiego 14 w Stalowej Woli, drzwi zewnętrzne stalowe, wg załączonej specyfikacji i schematów.

Ślusarka winna być wykonana w konstrukcji stalowej .

b) drzwi wewnętrzne stalowe w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Poniatowskiego 44.

Termin wykonania nie później niż do 31.08.2019 r. należy podać w ofercie.

Wadium w wysokości po 1 tys. zł dla pkt 1a), 1b), 2, 3a) i 500 zł dla pkt 3b) należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282.

Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Wszelkie niezbędne materiały do złożenia oferty, tj.: druki ofertowe, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz specyfikację wraz ze schematami witryn i drzwi znajdują się w załączniku lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli pok. 212 w godz. od 700 do 1500, tel. 15 810 98 01 wewn. 220.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać pomiarów we własnym zakresie. W tym celu należy skontaktować się z działem technicznym poszczególnych Administracji Osiedli.

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia udzielają dla obiektów:

– Administracja Osiedla Nr 1, dział techniczny tel. 15 810 98 05,

– Administracja Osiedla Nr 2, dział techniczny tel. 15 810 98 08,

– Administracja Osiedla Nr 3, dział techniczny tel. 15 810 98 11.

Ofertę na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach z dopisem „Wymiana ślusarki” należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni przy ulicy gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli w terminie do 18.04.2019 r. do godz. 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Stalowej Woli