Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli przy ul. gen. L. Okulickiego 32 ogłasza licytację (przetarg) na prawo do zawarcia umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  Stalowej Woli  przy  ul. gen. L. Okulickiego 56 B, o powierzchni 24,10 m2 (IV piętro – budynek wyposażony w windę). Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal mieszkalny w dobrym stanie technicznym nadający się do bezpośredniego zamieszkania.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 500,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.

Licytacja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy

ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli o godz. 800.

Wygrywający licytację zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia:

1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,

2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do „innego lokalu” o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym „ innym lokalu”.

Osoba, która wygra licytację poza wylicytowanym czynszem obowiązana będzie do dokonywania opłat miesięcznych z tytułu dostarczonego ciepła do centralnego ogrzewania, podgrzania centralnej ciepłej wody, zużycia wody zimnej, ścieków, gospodarki odpadami i opłat wynikających z zawartych umów z dostawcami mediów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli przy ul. gen. L. Okulickiego 32, pok. 212 lub pod numerem telefonu 15 810 98 01 wewn. 220.

Lokal mieszkalny można oglądać od dnia 28 listopada 2019 r po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla Nr 1 pod numerem telefonu 15 810 98 05

Opłata z tytułu czynszu obowiązywała będzie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli