Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli przy ul. gen.L.Okulickiego 32 zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 15, o powierzchni 31,59 m², zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal składa się z przedpokoju, 2 pokoi i aneksu kuchennego, łazienki z wc. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 700,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem „ zgłoszenia udziału w przetargu”, z podaniem ceny najmu za jeden miesiąc, należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli do dnia 25.05.2020 r. do godz. 15ºº.

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu.

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia:

1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,

2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do „innego lokalu” o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym „ innym  lokalu”.

Osoba, której oferta zostanie wybrana poza zaoferowanym czynszem  obowiązana będzie  do dokonywania opłat miesięcznych z tytułu dostarczonego ciepła do centralnego ogrzewania, zużycia wody zimnej, odprowadzenia ścieków, gospodarki odpadami  i opłat wynikających z zawartych umów z dostawcami mediów.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  Administracji  Osiedla  nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 16, nr tel. 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej, nr tel. 15 810 98 01 wew. 220.

Lokal mieszkalny można oglądać  po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla Nr 3.

Najem i opłata z tytułu czynszu obowiązywały będą od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

            w Stalowej Woli

Załączniki