Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  przy  ul. gen. L. Okulickiego 32  zaprasza  do  składania  ofert  na prawo  do  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego położonego w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 15, o powierzchni 31,59 m2, zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal składa się z przedpokoju, 2 pokoi i aneksu kuchennego, łazienki z wc. Lokal mieszkalny w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 750 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.

Oferty  w  formie  papierowej  wraz  z  wypełnionym  drukiem  „ zgłoszenia udziału w przetargu”,  z  podaniem  ceny  najmu  za  jeden  miesiąc,  należy  składać  w  biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej  Woli  przy ul. gen. L. Okulickiego 32  do dnia  08.05.2020 r., do godz. 1500.

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu.

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia:

1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego , oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,

2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do „innego lokalu” o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym „ innym  lokalu”.

Osoba, której oferta zostanie wybrana poza zaoferowanym czynszem  obowiązana będzie  do dokonywania opłat miesięcznych z tytułu dostarczonego ciepła do centralnego ogrzewania, zużycia wody zimnej, odprowadzenia ścieków, gospodarki odpadami  i opłat wynikających z zawartych umów z dostawcami mediów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 16 lub pod numerem telefonu 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 15 810 98 01 wew. 220.

Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla Nr 3.

Najem i opłata z tytułu czynszu obowiązywała będzie od dnia 15 maja 2020 r.

 

                                                                      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

                                                                                     w Stalowej Woli