Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  docieplenia   stropodachu  wentylowanego w budynku mieszkalnym położonym  przy  Al. Jana Pawła II 56  w  zasobach  Administracji  Osiedla  nr 1.

Powierzchnia docieplenia stropodachu wynosi około 540 m².

Docieplenie należy dokonać metodą wdmuchiwania pneumatycznego granulatu z wełny mineralnej lub na bazie celulozy.

Grubość warstwy dociepleniowej  – 18 cm + 10 % na stabilizację gęstości 50 kg/m3  o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego ʎ = 0,043 (W/m * K).

Przed przystąpieniem do docieplenia należy usunąć starą izolację, śmieci itp. z przestrzeni międzystropowej, podłoże dokładnie oczyścić, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym.

Przestrzeń stropodachu należy wentylować instalując kominki wentylacyjne w ilości 1 kominek na każde 25 m2 powierzchni dachu.    

W ofercie należy podać rodzaj zastosowanego materiału dociepleniowego.

Termin wykonania robót dociepleniowych do  30.06.2020 r.

Formularz ofertowy i zgłoszenie udziału w przetargu znajdują się w załączniku PDF .

Wszelkich informacji można uzyskać w Administracji Osiedla nr 1 w dziale technicznym, nr tel. 15 810 98 05.

Oferty na formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, w terminie do 25.05.2020 r., do godz. 15ºº.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

           w Stalowej Woli

Załączniki