Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac ślusarskich w nw. lokalach zlokalizowanym w zasobach Administracji Osiedla nr 1:

1. lokal użytkowy „ALGRAF” zlokalizowany w budynku przy ul. gen. L. Okulickiego 125 w Stalowej Woli – demontaż, dostawa i montaż witryn i drzwi wejściowych wg załączonej specyfikacji i schematów.

Ślusarka winna być wykonana w konstrukcji aluminiowej lub stalowej.

2. budynek przy ul. Wojska Polskiego 10 – demontaż i montaż ścianek oddzielających loggie mieszkania nr 3 od mieszkania nr 4, wg załączonej specyfikacji i schematów.

Ścianki winny być wykonane w konstrukcji aluminiowej lub stalowej.

Termin wykonania nie później niż do 15.10.2019 r. należy podać w ofercie.

Wadium w wysokości 1 tys. zł dla pozycji nr 1, należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282.

Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Wszelkie niezbędne materiały do złożenia oferty, tj.: druki ofertowe, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz specyfikację wraz ze schematami witryn i drzwi znajdują się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli pok. 212 w godz. od 700 do 1500, tel. 15 810 98 01 wew. 220.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać pomiarów we własnym zakresie. W tym celu należy skontaktować się z działem technicznym Administracji Osiedla nr 1, tel. 15 810 98 05.

Ofertę na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana ślusarki” należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli w terminie do 2.09.2019 r. do godz. 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli

Załączniki