Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu płyt balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w nw. budynkach mieszkalnych położonych ;

w zasobach Administracji Osiedla nr 1 przy:

1) ulPoniatowskiego 43  –  40 szt. balkonów,

2) ul. Poniatowskiego 45  –  40 szt. balkonów,

3) ul.Poniatowskiego 47 – 35 szt. balkonów obejmujących kompleksowy ich remont i 5 szt. balkonów w zakresie podniesienia i malowania balustrad, łącznie 40 szt. balkonów,

4) ul. Poniatowskiego 51  –  40 szt. balkonów.

w zasobach Administracji Osiedla nr 2 przy

ul. Siedlanowskiego 4 – 72  szt. balkonów obejmujących kompleksowy  ich  remont  i  3  szt. balkonów  w  zakresie  podniesienia  i malowania balustrad, łącznie 75 szt. balkonów,

w zasobach Administracji Osiedla nr 3 przy

ul. Poniatowskiego 15  –  80 szt. balkonów, w tym, I zakres robót obejmuje 51 szt. balkonów a II zakres robót obejmuje 29 szt. balkonów.

Remont płyt balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi powinien być wykonany zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wadium w wysokości 1 tysiąca złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola  32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana  na  poczet  zabezpieczenia należytego wykonania robót  i zostanie zwrócona po dokonaniu odbioru końcowego tych robót, potwierdzonego podpisanym protokołem.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Formularz ofertowy, zgłoszenie udziału w przetargu, opis robót koniecznych do wykonania remontu płyt balkonowych  znajduje  się  w  załączniku PDF  lub  można odebrać  w  biurze  Spółdzielni  Mieszkaniowej  przy  ul. gen. L .Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212.

Oferty  na  formularzu  ofertowym  należy  składać  w  sekretariacie  Spółdzielni  przy  ul.gen.L.Okulickiego 32  w  Stalowej  Woli  z  dopiskiem  „Remont płyt balkonowych’’ w budynku mieszkalnym przy …………………………………….. w Stalowej Woli, w terminie do dnia 01.06.2020 r. do godz. 1500.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. gen.L.Okulickiego 125 – nr tel. 15 810 98 06, w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 2 – nr tel. 15 810 98 09, oraz w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 3 przy ul. Poniatowskiego 16 – nr tel. 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212, codziennie w godzinach od 700 do 1500  –  nr tel. 15 810 98 01 wew. 220.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

            w Stalowej Woli