Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli   z a p r a s z a   do składania ofert  w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji polegającej na czyszczeniu, usunięciu skażeń mikrobiologicznych i impregnacji elewacji bezbarwnym środkiem impregnacyjnym przed agresją mikrobiologiczną na nw. budynkach mieszkalnych położonych :

w zasobach Administracji Osiedla nr 1, przy :

1) Al. Jana Pawła II 82 budynek V kondygnacyjny, 3 klatki (czyszczenie ściany osłonowej od strony wejść do klatek), o pow. około 440 m2,

2) ul. Obrońców Pokoju 2 – budynek V kondygnacyjny, 6 klatek (czyszczenie ściany osłonowej od strony wejść do klatek wraz z wiatrołapami) o pow. około 970 m2.

Elewacja budynków wykonana tynkiem akrylowym, cokoły wykonane tynkiem mozaikowym.

w zasobach Administracja  Osiedla nr 3, przy:

1) ul. Czarnieckiego 7 – budynek V kondygnacyjny, 5 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2 920 m2 ,

2) ul. Czarnieckiego 11 – budynek V kondygnacyjny, 5 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2 920 m2 .

Elewacja wykonana tynkiem akrylowym, cokoły z murem oporowym wykonane tynkiem mozaikowym. Ponadto należy wykonać czyszczenie zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami do klatek wykonanych.

Renowacja  elewacji  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  winna  być  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  warunkami  technicznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami.

Wadium w wysokości 2 tysiące złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola  32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na  poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót i zostanie zwrócone po dokonaniu odbioru końcowego tych robót, potwierdzonego podpisanym protokołem.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Formularz ofertowy, zgłoszenie udziału w przetargu, znajduje się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212.

TERMIN WYKONANIA REMONTU do 30.09.2020 r.

W ofercie należy podać nazwę i producenta stosowanych materiałów do renowacji oraz  termin wykonania robót.

Oferty na formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 105, z dopiskiem „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy  ……………………………………………………..  w Stalowej Woli”  w terminie do 5.06.2020 r., do godz. 15ºº.

W  przypadku  wyboru  oferty, oferent  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  aktualnej  polisy  ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie  na  pełną  odpowiedzialność  cywilną,  materialną, administracyjną oraz karną,  od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które  powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania  umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 1 – nr tel. 15 810 98 06, Administracji Osiedla Nr 3 – nr tel. 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni, pok. 212 – nr tel. 15 810 98 01 wew. 220.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli

Załączniki