Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie około 326,4 m2 wykładziny PCV na wykładzinę PCV homogeniczną, w pomieszczeniach budynku przy ul. Czarnieckiego 1 w Stalowej Woli ( budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej „SZANSA”).

Zakres robót objętych przetargiem:

– demontaż starej wykładziny z usunięciem powłoki klejowej i utylizacją odpadów,

– naprawa uszkodzeń podłoża masą naprawczą,

– gruntowanie podłoża,

– wykonanie warstwy wyrównawczej samopoziomującą masą szpachlową,

– przeszlifowanie powierzchni masy,

– ułożenie wykładziny PCV homogenicznej, na podłożu klejowym,

– montaż przypodłogowego cokolika (z wyłączeniem listwy miękkiej).

Do oferty należy dołączyć charakterystykę zaproponowanej wykładziny oraz jej cenę za 1 m2 .

Dopuszcza się wskazanie kilku wariantów wykładziny homogenicznej PCV.

Termin wykonania robót w okresie od 15.07.2021 r do 13.08.2021 r (okres wolny od zajęć) .

Formularz ofertowy, zgłoszenie udziału w przetargu, znajduje się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212.

Oferty na formularzu ofertowym należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się w holu wejściowym Spółdzielni przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli z dopiskiem „Ułożenie wykładziny PCV w budynku „Szansa” w Stalowej Woli” w terminie do 12.05.2021 r. do godz. 1500.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 3 tel. 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni pok. 212 pod nr telefonu 15 810 98 01 wewn. 220.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki