Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli z a p r a s z a do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji wraz z robotami towarzyszącymi nw. budynków mieszkalnych położonych przy:

1) Al. Jana Pawła II 36 – budynek XI kondygnacji (renowacja ściany szczytowej) – Administracja Osiedla nr 1

2) Poniatowskiego 46 – budynek V kondygnacyjny – Administracja Osiedla nr 3

w Stalowej Woli.

Renowacja elewacji wraz z robotami towarzyszącymi winno być wykonane zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót i zostanie zwrócone po dokonaniu odbioru końcowego tych robót, potwierdzonego podpisanym protokołem.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Formularz ofertowy, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, opis robót koniecznych do wykonania podczas renowacji, znajduje się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212.

TERMIN WYKONANIA REMONTU do 31.10.2019 r.

W ofercie należy podać nazwę i producenta stosowanych materiałów do renowacji oraz termin wykonania robót.

Oferty na formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli pok. 105 z dopiskiem „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ……………………………………………………….. w Stalowej Woli” w terminie do 21.05.2019. r. do godz. 1500.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 1 tel. 15 810 98 06, Administracji Osiedla Nr 3 tel. 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni pok. 212 pod nr telefonu 15 810 98 01 wewn. 220.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej w Stalowej Woli