Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli z a p r a s z a do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji polegającej na czyszczeniu, usunięciu skażeń mikrobiologicznych i impregnacji elewacji bezbarwnym środkiem impregnacyjnym przed agresją mikrobiologiczną na nw. budynkach mieszkalnych położonych :

w zasobach Administracji Osiedla nr 1, przy :

– Al. Jana Pawła II 34 – budynek V kondygnacji, 3 klatki (czyszczenie ściany osłonowej od strony wejść do klatek wraz z uskokiem budynku i wiatrołapami), o pow. około 595 m2,

w zasobach Administracji Osiedla nr 2, przy:

– ul. gen. L. Okulickiego 22 – budynek V kondygnacyjny, (czyszczenie elewacji północnej –ściana szczytowa) około 180 m2,

w zasobach Administracji Osiedla nr 3, przy:

– ul. Poniatowskiego 3 – budynek V kondygnacyjny, 5 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2920 m2,

– ul. Poniatowskiego 12 – budynek V kondygnacyjny, 8 klatek (czyszczenie elewacji północnej, wschodniej i zachodniej budynku) około 2052 m2,

– Al. Jana Pawła II 20budynek V kondygnacyjny, 8 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 3850 m2,

– ul. Czarnieckiego 5 – budynek V kondygnacyjny, 4 klatki (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2425 m2,

– ul. Czarnieckiego 9 – budynek V kondygnacyjny, 5 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2920 m2,

– ul. Czarnieckiego 13 – budynek V kondygnacyjny, 5 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2920 m2.

Elewacje budynku wykonane tynkiem akrylowym, cokoły z murem oporowym wykonane tynkiem mozaikowym. Ponadto należy wykonać czyszczenie zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami do klatek wykonanych.

Renowacja elewacji wraz z robotami towarzyszącymi winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami.

Wadium w wysokości 2 tysiące złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola

32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót i zostanie zwrócona po dokonaniu odbioru końcowego tych robót, potwierdzonego podpisanym protokołem.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Formularz ofertowy, zgłoszenie udziału w przetargu, znajduje się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212.

TERMIN WYKONANIA REMONTU do 30.09.2021 r.

W ofercie należy podać nazwę i producenta stosowanych materiałów do renowacji oraz termin wykonania robót.

Oferty na formularzu ofertowym należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się w holu wejściowym Spółdzielni przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli z dopiskiem „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ………………………………………………. w Stalowej Woli” w terminie do 4.05.2021 r. do godz. 1500.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym  Administracji Osiedla Nr 1 tel. 15 810 98 06, Administracji Osiedla Nr 2 tel. 15 810 98 08,  Administracji Osiedla Nr 3 tel. 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni pok. 212 pod nr telefonu 15 810 98 01 wewn. 220.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.