Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu wiatrołapów i podestów wejść do budynku przy Al. Jana Pawła II 58 (3 klatki) w Stalowej Woli, będącego w zasobach Administracji Osiedla Nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ścian wewnętrznych i zewnętrznych wiatrołapów, a także wymiana podestów wejściowych do klatek schodowych i posadzek z lastryka w wiatrołapach w budynku wielorodzinnym trzyklatkowym przy Al. Jana Pawła II 58.

Prace remontowe należy wykonać zgodnie ze specyfikacją robót, która znajduje się w załączniku PDF z uwzględnieniem robót towarzyszących i porządkowych, związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w budownictwie.

Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną i złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej z przedstawicielem Administracji Osiedla Nr 1.

W ofercie należy podać termin realizacji robót, z zastrzeżeniem zakończenia prac maksymalnie do dnia 30.09.2024 r.

Wadium w wysokości 2 tysięcy złotych, należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni.  W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Kserokopie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wszelkie niezbędne materiały do złożenia oferty, tj.: formularz ofertowy, zgłoszenie udziału w przetargu, specyfikacja techniczna wykonania robót, znajdują się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli pok. 207 w godz. od 700 do 1500, tel. 15 810 98 01 wewn. 205.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją  w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Oferty na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikami, zgłoszeniem udziału w przetargu oraz dowodem wpłaty wadium, należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w terminie do 31.05.2024 r. do godz. 1500. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Remont wiatrołapów i podestów w budynku przy Al. Jana Pawła II 58”.

Wszelkich niezbędnych informacji na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla nr 1 przy ul. Okulickiego 125 tel. 15 810 98 05.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny.

Załączniki