Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

1. Administracja Osiedla Nr 1

robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie wylewek cementowych na loggiach wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Al. Jana Pawła II 56 – 25 szt. loggi + 9 szt. loggi (roboty remontowe loggi bez wymiany wylewek), budynek pięciokondygnacyjny, 40 mieszkań, 4 klatkowy;

Al. Jana Pawła II 78 – 32 szt. loggi + 12 szt. loggi (roboty remontowe loggi bez wymiany wylewek), budynek pięciokondygnacyjny, 50 mieszkań, 5 klatkowy.

 2. Administracja Osiedla Nr 3

robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie wylewek cementowych na loggiach wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

– Wałowa 15 – 18 szt. loggi + 2 szt. loggi (roboty remontowe loggi bez wymiany wylewek), budynek pięciokondygnacyjny, 20 mieszkań, punktowiec;

Wałowa 17 – 15 szt. loggi + 5 szt. loggi (roboty remontowe loggi bez wymiany wylewek), budynek pięciokondygnacyjny, 20 mieszkań, punktowiec;

Wałowa 19 – 18 szt. loggi + 2 szt. loggi (roboty remontowe loggi bez wymiany wylewek), budynek pięciokondygnacyjny, 20 mieszkań, punktowiec.

3. Administracja Osiedla Nr 5 (Rudnik nad Sanem)

robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie wylewek cementowych na balkonach wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych w Rudniku nad Sanem przy ulicy:

– Chopina 32 – 22 szt. balkonów, budynek pięciokondygnacyjny, 70 mieszkań, 6 klatkowy;

– Chopina 34 – 46 szt. balkonów, budynek pięciokondygnacyjny, 70 mieszkań, 6 klatkowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje dokładną rozpiską mieszkań, w których przewidziany jest remont loggi/balkonów. W trakcie realizacji robót liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Roboty remontowo-budowlane należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami warunków wykonania robót, załączonymi do niniejszego zaproszenia oraz zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi w budownictwie.

W ofercie należy podać przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac z zastrzeżeniem maksymalnego terminu wykonania robót do 31.10.2024 r.

 Wadium w wysokości 2 tysięcy złotych na każdy budynek, na który będzie składana oferta, należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Formularze ofertowe, zgłoszenie udziału w  przetargu, specyfikacje istotnych warunków wykonania robót, znajdują się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 207 w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 15 810 98 01 wewn. 205.

Wszelkich informacji udzielają działy techniczne poszczególnych Administracji:

Administracja Osiedla nr 1, tel. 15 810 98 05,

Administracja Osiedla nr 3, tel. 15 810 98 11,

Administracja Osiedla nr 5, tel. 15 876 28 14.

Oferty na formularzu ofertowym wraz z załącznikami, zgłoszeniem udziału w przetargu oraz dowodem wpłaty wadium, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Wymiana wylewek cementowych na loggiach/balkonach w budynku przy ul./Al.………………………. w Stalowej Woli/Rudniku nad Sanem” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. gen. L. Okulickiego 32, w terminie do 11.01.2024 r. do godz. 1500

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki