Działalność Spółdzielni prowadzona jest m. in. w oparciu o ustawy:

  • Statut,
  • Prawo Spółdzielcze,
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • Prawo Budowlane,
  • Ustawa o Rachunkowości.

Spółdzielnią Mieszkaniową kieruje Zarząd w składzie:

mgr Artur Pychowski
Prezes Zarządu

mgr inż. Bogdan Wojtala
Zastępca Prezesa Zarządu

Nad sprawami finansowymi Spółdzielni czuwa:

mgr Dominika Krupa
Główna Księgowa