Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym nieograniczonym na wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli ( pomiarów) instalacji elektrycznej obejmującej lokale mieszkalne, klatki schodowe i WLZ, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; zgodnie art.62 ust. 1, ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z późniejszymi zmianami), dla n/w budynków mieszkalnych położonych przy ulicy:

  1. Poniatowskiego 45 – 40 mieszkań, V kondygnacji, 4 klatki schodowe, system OWT,
  2. Al. Jana Pawła II 60 – 59 mieszkań, XII kondygnacji, 2 klatki schodowe, system WK,
  3. Al. Jana Pawła II 3 – 110 mieszkań, V kondygnacji, 10 klatek schodowych, system OWT,
  4. Al. Jana Pawła II 9 – 140 mieszkań, V kondygnacji, 12 klatek schodowych, system OWT,
  5. Poniatowskiego 39 – 90 mieszkań, V kondygnacji, 8 klatek schodowych, system OWT,
  6. Wałowa 1 – 70 mieszkań, V kondygnacji, 7 klatek schodowych, system WK-70.

Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły oddzielnie na każdy budynek, podpisany przez osoby wykonujące pomiary, a następnie przekaże do Spółdzielni .

Pomiary winne być wykonane przez osoby posiadające stosowne w tym zakresie uprawnienia.

Pomiary należy wykonywać w obecności użytkowników lokali mieszkalnych.

Pomiary wykonywane w mieszkaniach prowadzone będą przez pracowników Wykonawcy,

na podstawie upoważnienia wydanego przez Spółdzielnię.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.01.2020 roku.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. gen L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli,

na załączonych formularzach ofertowych, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądów elektrycznych w budynku przy ul…………… .”

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin składania ofert do 02.12.2019 r. do godz 1500 .

Niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem tel. :

15 810 98 14 p. Edward Bazan lub 15 810 98 01 wew. 220 p. Teresa Gorczyca-Sarna.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki