Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert  na wykonanie remontu i przebudowy wewnętrznej linii zasilającej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. gen.L.Okulickiego 8 (budynek XI kondygnacyjny, 3 klatkowy) zlokalizowanym w zasobach Administracji Osiedla nr 2.

Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z opracowanym  projektem  technicznym,  specyfikacją  robót,  które  znajdują  się  w załączniku PDF z uwzględnieniem robót demontażowych, montażowych, budowlanych oraz porządkowych, związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Prace remontowe winny być prowadzone w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie lokali mieszkalnych.

Termin wykonania zadania do  dnia 30.09.2019 r.

Wadium  w  wysokości  2  tysięcy  złotych, należy  wpłacić  na  konto  Spółdzielni  Mieszkaniowej  PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0000 3282.

Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót. Kserokopie wpłaty należy dołączyć do oferty.

Oferty na załączonym druku ofertowym wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem Wykonanie przebudowy WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. gen.L. Okulickiego 8 w Stalowej Woli” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w terminie do 25.06.2019 r. do godz. 1500.

Wszelkich niezbędnych informacji na temat przedmiotu przetargu łącznie z wglądem do opracowanego projektu technicznego można uzyskać w Administracji Osiedla Nr 2 przy ul. KEN 7 tel. 15 810 98 09 lub w biurze Spółdzielni pok. 212 w godzinach od 700 do 1500 p. Teresa Gorczyca-Sarna tel. 15 810 98 01 wewn. 220. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli

Załączniki