Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji odgromowej na nw. budynkach mieszkalnych położonych w Stalowej Woli, w zasobach

Administracji Osiedla nr 1 przy:

1/ Al. Jana Pawła II 58 ( XII kondygn. – 3 kl. schodowe, WK)

2/ Al. Jana Pawła II 78 ( V kondygn. – 5 kl. schodowych, OWT )

3/ Al. Jana Pawła II 82 ( V kondygn. – 3 kl. schodowe, OWT )

4/ Al. Jana Pawła II 84 ( V kondygn. – 5 kl. schodowych, OWT )

Administracji Osiedla nr 2 przy:

1/ ul. Żeromskiego 3 ( V kondygn. – 4 kl. schodowe, BSK )

Administracji Osiedla nr 3 przy:

1/ ul. Poniatowskiego 44 ( V kondygn. -punktowiec , tradycja )

2/ Al. Jana Pawła II 8 ( XII kondygn. – 3 kl. schodowych, RWP )

Zakres robót obejmuje między innymi :

1. demontaż istniejącej instalacji odgromowej,

2. ułożenie w wykopie uziomu otokowego z bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm, (nie dotyczy Adm. Osiedla nr 2),

3. połączenie z uziomem otokowym przez spawanie i zabezpieczenie przed korozją,

4. wykonanie nowej naciągowej instalacji, zwodów pionowych i poziomych z drutu stalowego, ocynkowanego Ø 8 mm (wszystkie elementy stalowe z powłoką antykorozyjną cynkową),

5. połączenie przewodów odprowadzających z uziomami za pomocą zacisków probierczych,

6. doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego wraz z posianiem trawy.

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, po wcześniejszym zapoznaniu się z załączonymi zakresami robót.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary instalacji odgromowej i przedłożyć Spółdzielni wyniki tych pomiarów w formie protokołów wraz ze schematami ideowymi wykonanej instalacji.

Wadium w wysokości 1 tysiąca złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282.

Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót. Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty.

W załączniku PDF znajduje się:

  • druk Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, celem podpisania i dołączenia do oferty,

  • pisma z zakresami robót opisanymi przez poszczególne Administracje Osiedli,

  • formularz ofertowy, na którym należy złożyć ofertę dla każdego obiektu oddzielnie.

Termin wykonania robót do 15.09.2019 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na remont instalacji odgromowej” w terminie do 24.06.2019 r. do godz. 1500. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Do oferty należy dołączyć kserokopię stosownych uprawnień do wykonywania prac objętych zaproszeniem.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie można uzyskać w działach technicznych w siedzibie Administracji Osiedla nr 1, tel 15 810 98 05, Administracji Osiedla nr 2 tel.

15 810 98 08 i Administracji Osiedla nr 3 tel 15 810 98 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli