Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu nawierzchni dróg i chodników zlokalizowanych na terenach będących w zasobach Spółdzielni.

I. Administracja Osiedla Nr 1

przedmiotem zaproszenia jest:

1) remont  nawierzchni  asfaltowej  i  wykonanie miejsc  postojowych  z  płyt  EKO  przy  budynku  mieszkalnym  zlokalizowanym  przy  Al. Jana Pawła II 28 w Stalowej Woli,

2) remont chodnika przy placu zabaw zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym Poniatowskiego 57B w Stalowej Woli,

3) remont chodnika przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 15 w Stalowej Woli wraz z dojściem do placu zabaw,

4) wykonanie nowego chodnika przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Al. Jana Pawła II 28 w Stalowej Woli.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w załączniku PDF.

II. Administracja Osiedla Nr 2

przedmiotem zaproszenia jest:

remont nawierzchni drogi dojazdowej, polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową, placu manewrowego i miejsc postojowych między budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy Al. Jana Pawła II 1 i 3 w Stalowej Woli.

Specyfikacja obejmuje zakres robót wg dwóch wariantów. Wariant II (obejmujący szerszy zakres robót), realizowany będzie w przypadku wyrażenia zgody przez mieszkańców na wycięcie drzewa rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w załączniku PDF.

III. Administracja Osiedla nr 3

przedmiotem zaproszenia jest:

remont nawierzchni wewnętrznej drogi  dojazdowej między budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi  przy ul. Czarnieckiego 13 i Poniatowskiego 3 w Stalowej Woli, polegający na wymianie nawierzchni z trylinki na kostkę brukową.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w załączniku PDF.

 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wymaganymi przy wykonywaniu i odbiorze tego rodzaju robót. Zdemontowane materiały należy przewieźć na swoich paletach do Administracji Osiedla, na terenie której prowadzone będą roboty.

Po wykonaniu ww. prac należy wywieźć gruz, uzupełnić ziemię przy obrzeżach i posiać trawę.

Oferty na załączonym formularzu ofertowym wraz z podpisanym drukiem zgłoszenia udziału w przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ROBOTY BRUKARSKIE PRZY BUDYNKU …” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. gen. L. Okulickiego 32  w terminie do 25.05.2020 r., do godz. 1500.

Wszystkie załączniki znajdują się w załączniku PDF na stronie internetowej Spółdzielni.

Termin wykonania robót, nie później niż  do  31.10.2020 r., należy podać w ofercie.

Wadium w wysokości 1 tys. na  każdy  zakres  robót  oddzielnie,  należy  wpłacić  na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282.

Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. gen.L.Okulickiego 125  tel. 15 810 98 06, Administracji Osiedla Nr 2 przy ul. KEN 7 tel. 15 810 98 09 , Administracji Osiedla nr 3 przy ul. Poniatowskiego 16 tel. 15 810 98 12 lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212 codziennie w godzinach od 7ºº do  15ºº, tel. 15 810 98 01 wew. 220.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu),  które  powstaną,  wskutek  zdarzeń  szkodowych,  które  zaistnieją  w  okresie  trwania umowy,  w związku  z  wykonywaniem  robót,  o których  mowa w niniejszym zaproszeniu.

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odwołania lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli