Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu płyt balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w nw. budynkach mieszkalnych położonych przy :

  1. ul. Obrońców Pokoju 2 – Administracja Osiedla nr 1

  2. Al. Jana Pawła II 22 – Administracja Osiedla nr 3 (podwyższenie balustrad dokona administracja we własnym zakresie), 

    oraz na wykonanie remontu loggii w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Poniatowskiego 46 – Administracja Osiedla nr 3 w Stalowej Woli.

Remont płyt balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz loggii powinien być wykonany zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wadium w wysokości 2 tysięcy złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót i zostanie zwrócona po dokonaniu odbioru końcowego tych robót, potwierdzonego podpisanym protokołem.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Formularz ofertowy, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, opis robót koniecznych do wykonania remontu płyt balkonowych oraz loggii  znajduje  się  w  załączniku  PDF  lub  można  odebrać  w  biurze  Spółdzielni  Mieszkaniowej  przy  ul. gen. L .Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212

Oferty na formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli pok.105 z dopiskiem „Remont płyt balkonowych’’  w  budynku  mieszkalnym  przy …………………………….. w Stalowej Woli w terminie do 22.05.2019 r. do godz. 1500.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. gen.L.Okulickiego 125 tel. 15 810 98 06 oraz, w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 3 przy ul. Poniatowskiego 16 tel. 15 810 98 11, lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212 codziennie w godzinach od 700 do 1500 .Pani Teresa Gorczyca-Sarna, tel. 15 810 98 01 wewn. 220. 

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej w Stalowej Woli