Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej Woli  zaprasza  do  złożenia oferty  na  wykonanie  prac  remontowo-budowlanych  w zakresie wzmocnienia ścian zewnętrznych dla nw. budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1. budynek zlokalizowany przy ul. Poniatowskiego 28 (punktowiec, IV kondygnacyjny z poddaszem użytkowym), wzmocnienie ściany od strony południowej,

2. budynek zlokalizowany przy ul. Wałowej 3A (punktowiec, IV kondygnacyjny z poddaszem użytkowym), wzmocnienie naroża ściany od strony północnej.

Na powyższe zakresy robót została opracowana ekspertyza oraz Projekt techniczny .

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty należy zapoznać się z załączoną specyfikacją oraz opracowanym projektem technicznym i ekspertyzą , które są do wglądu w biurze Administracji Osiedla nr 3 – dział techniczny, tel. 15 810 98 12.

Termin wykonania do 31.12.2019 r. należy podać w ofercie.

Wadium w wysokości 1 tys. zł dla każdego z budynków oddzielnie należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282.

Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Wszelkie niezbędne materiały do złożenia oferty, tj.: druki ofertowe, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz specyfikację można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 207 w godz. od 700 do 1500tel. 15 810 98 01 wew. 205.

Ofertę na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wzmocnienie ścian budynku przy ul…………….) należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli w terminie do 24.09.2019 r. do godz. 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli

Załączniki