Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków Spółdzielni, że 25.05.2019 r. o godz. 9ºº w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od maja 2018 r. do maja 2019 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni za 2018 rok.

10. Informacja Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosku polustracyjnego z lustracji, którą przeprowadzono w dniach 1.09.2017 r. ÷ 30.11.2017 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli z członkostwa w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych.

14. Podjęcie uchwały  w sprawie  wystąpienia  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Stalowej Woli  z  członkostwa  w Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

16. Dyskusja.

17. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że  w  dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 8ºº  będą wydawane  osobom  uprawnionym, zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, mandaty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni w dni robocze od 10 maja 2019 r. (z wyłączeniem sobót) w:

• budynku Spółdzielni przy ul. gen.L.Okulickiego 32, pok. 112,

• Administracji Osiedla Nr 1 przy ul.gen.L.Okulickiego 125,

• Administracji Osiedla Nr 2 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 7,

• Administracji Osiedla Nr 3 przy ul. Poniatowskiego 16,

Administracji Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem przy ul. Chopina 32/12,

w godzinach od 700 do 1500, a we wtorki od 700 do 1700.

Ponadto, na stronie internetowej Spółdzielni umieszczone zostaną:

    • regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
    • sprawozdanie Zarządu Spółdzielni,
    • roczne sprawozdanie finansowe,
    • projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej